+38 (04744) 3-22-13
Меню

Карнаух Олександр Борисович

Карнаух Олександр Борисович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: завідувач кафедри
Email: o.karnaukh@ukr.net

 

Народився 10 квітня 1974 року в місті Немирові Вінницької області.

Освіта: вища. У 1996 році закінчив Уманський ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарський інститут  ім. О.М. Горького за спеціальністю «Агрономія» та здобув кваліфікацію вченого агронома (диплом ЛР № 005706 від 29.01.1996 р.).

Кандидатську дисертацію на тему: «Глибина основного обробітку чорнозему опідзоленого під цукрові буряки в умовах південного Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.01 - загальне землеробство, захистив у 2000 році, отримано диплом  ДК № 008223 від 11.10. 2000 р.

В 2005  році присвоєно вчене звання доцента (диплом ДЦ № 010934 від 21.04.2005 р.).

Діяльність:

-         з 1996 по 1999 рік навчання в аспірантурі на кафедрі загального землеробства УДАУ з відривом від виробництва;

-         з січня 2000 по вересень 2000 р. методист навчального відділу УДАУ;

-         з вересня 2000 по вересень 2004 року старший викладач кафедри загального землеробства;

-         з січня 2001 по січень 2004 року за сумісництвом науковий співробітник кафедри загального землеробства за держбюджетною темою;

-         з вересня 2003 по вересень 2006 року заступник декана факультету агрономії з навчальної роботи;

-         з вересня 2004 року переведений на посаду доцента кафедри загального землеробства Уманського НУС;

-         з вересня 2006 року по вересень 2009 року завідувач навчального відділу Уманського НУС;

-         з грудня 2009 по грудень 2012 року навчання в докторантурі на кафедрі загального землеробства Уманського НУС;

-         з вересня 2015 року обраний на посаду  завідувача кафедри загального землеробства.

Напрям наукового дослідження: «Агроекологічне обґрунтування заходів боротьби з бур’янами в короткоротаційних сівозмінах правобережного Лісостепу України». Автор і співавтор більше 100 наукових друкованих праць і більше 10 методичних розробок.

У 2020 році пройшов підвищення кваліфікації в ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів та природокористування України, свідоцтво СС 00493706 / 011446-20 від 28.02.2020 р., реєстраційний номер 11446.

Якісна характеристика викладача

Викладає навчальні дисципліни:

Гербологія

Наукові публікації

Список опублікованих праць 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ВИДАННЯХ

 1. Карнаух О.Б. Забур’яненість посівів та урожайність кукурудзи залежно від розміщення в сівозміні та заходів основного обробітку ґрунту Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2014. Вип. 84. С. 65–71.
 2. Єщенко В.О., Карнаух О.Б. Біологічні особливості осоту рожевого та як із ним боротись механічним способом.  Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. К. 2014. Вип. 20. С. 20–24.
 3. Карнаух О.Б. Забур’яненість посівів і врожайність культур п’ятипільної сівозміни залежно від заходів мінімалізації механічного обробітку ґрунту. Вісник Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2014. Вип. № 1. С. 29–35.
 4. Ещенко В.Е. Калиевский М.В., Карнаух А.Б., Костогриз П.В., Денисюк В.Н. Минимализация основной обработки почвы и засоренность посевов возделываемых культур. Земледелие и защита растений. 2014. № 4. С. 24–26.
 5. Єщенко В.О. Карнаух О.Б. Внесок професора Рубіна СС і його учнів у розвиток вітчизняної землеробської науки. Збірник наукових праць УНУС. 2017. Вип 91.С. 269–276.
 6. Карнаух О.Б., Єщенко В.О. Вплив попередників і заходів основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів кукурудзи та її урожайність.  Збірник наукових праць УНУС. 2017. Вип 90. С. 269–276.
 7. Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Калієвська І.А., Коваль Г.В. Забур’яненість посівів і врожайність сої залежно від інтенсивності основного зяблевого обробітку чорнозему опідзоленого на півдні Правобережного Лісостепу України. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Херсон: Видавничий дім «Гельветика». 2018. Вип.103. С. 122–133.
 8. Карнаух О.Б., Накльока Ю.І., Калієвська І.А. Забур’яненість посівів та урожайність сої за різних заходів основного обробітку ґрунту. Таврійський науковий вісник. Вип. 103. Том 2. Херсон. 2018. С. 31–41.
 9. Карнаух О.Б. Єщенко В.О. Калієвський М.В., Накльока Ю.І. Усик С.В., Коваль Г.В.  Забур’яненість повівів ячменю ярого та їх продуктивність залежно від заходів основного обробітку ґрунту. Зб. наук. пр. УНУС, 2019. Вип. 95 (Ч. 1). С. 105–115.
 10. Єщенко В.О., Коваль Г.В., Накльока Ю.І., Карнаух О.Б. Недобір врожаю ячменю ярого через бур’яни залежно від інтенсивності основного зяблевого обробітку ґрунту. Наукові доповіді НУБіП України.№ 4 (86), 2020. Агрономія. https://doi.org/10.31548/dopovidi 2020.04.011.
 11. Єщенко В.О., Калієвський М.В., Карнаух О.Б., Коваль Г.В, Накльока Ю.І. Втрати врожаю насіння льону олійного від забур’яненості посівів за основного обробітку ґрунту різної інтенсивності. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Зрошуване землеробство».№ 74. 2020. С. 28–32.

Тези доповідей на наукових конференціях

 1. Єщенко В.О. Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Коваль Г.В. Ефективність полиневої оранки під ярі культури за органічного землеробства. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Поєднання освіти, практичного виробництва справедливого продажу якісної органічної продукції» Чабани. 18 жовтня 2017 р. С. 29–37.
 2. Карнаух О.Б., Борисенко В.В., Будзікота М.А. Забур’яненість посівів  і урожайність культур п’ятипільної сівозміни залежно від заходів основного обробітку ґрунту в умовах Правобережного Лісостепу / Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні питання аграрної науки”. Київ: Видавництво «Основа», 2018. С. 75–77.
 3. Ernestas Zaleckas, Valdas Paulauskas, Oleksandr Karnaukh Biodegradlechelants for heavy metal from sludgeand soil- sludgemixtures. 9th International Scientific Conference 'RURAL DEVELOPMENT 2019: Research and Innovation for Bioeconomy '26-28 September 2019, Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania.
 4. Карнаух О.Б., Погорілий С.О. Забур'яненість посівів та урожайність сої за різних заходів основного обробітку грунту. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», приурочена 175-річчю Уманського НУС, 14-15 травня 2019 р. Умань Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2019. С. 332.
 5. Карнаух О.Б., Діденко О.І., Нечипоренко М.П. Забур'яненість посівів і урожайність культур п'ятипільної сівозміни залежно від заходів основного обробітку грунту. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Актуальні питання землеробства”/  Редкол.: В.П. Карпенко (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2018. – С. 55-58.
 6. Єщенко В.О., Калієвський М.В., Карнаух О.Б.,  Коваль Г.В.,  Накльока Ю.І. Мінімалізація основного обробітку грунту і фітосанітарний стан посівів у короткоротаційних сівозмінах. Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства Збірник тез VIII Всеукраїнської  науково-практичної інтернет конференції,  присвяченої 175-річчю заснування Уманського національного університету садівництва. Умань, 16 жовтня 2019 року. / Під ред. д. е. н. О.О. Непочатенко. Ред.-вид. відділ УНУС, Умань, 2019. С. 28-31. 
 7. Коваль Г.В., Карнаух О.Б., Цегельник В.В., Молчанов Я.С., Черепінський Б.В.  Забур'яненість посівів  ярих культур під впливом основного обробітку грунту.  Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні питання аграрної науки”, присвяченої 175-річчю заснування Уманського національного університету садівництва, 21 листопада 2019  р. /  Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ: Видавництво «Основа», 2019. С. 51-53.                                                                                             

Навчально-методичні праці

 1. Єщенко В.О., Бутило А.П., Копитко П.Г., Калієвський М.В., Карнаух О.Б., Костогриз П.В., Накльока Ю.І., Новак А.В., Усик С.В. Землеробство: Тлумачний словник. За ред. В.О. Єщенка. Вінниця: ФОП Рогальська О.І.,2017.216 с.
 2. Єщенко В.О., Калієвський М.В., Карнаух О.Б., Накльока Ю.І., Усик С.В., Коваль Г.В. Облік забур’яненості посівів сільськогосподарських культур та картування бур'янів. Методичні поради для виконання лабораторних занять студентами освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» Умань, УНУС. 2017 8 с.
 3. Єщенко В.О., Копитко П.Г., Калієвський М.В., Карнаух О.Б., Накльока Ю.І., Новак А.В., Усик С.В. Основи наукових досліджень в агрономії: Тлумачний словник. За ред. В.О. Єщенка. Вінниця: ФОП Рогальська О.І., 2018. 208 с.
 4. Новак А.В., Новак Ю.В., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Накльока Ю.І., Усик С.В., Борисенко В.В., Калієвська І.А., Коваль Г.В. Агрометеорологія: Практикум для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальність 201 «Агрономія» / За ред. А.П. Бутила, В.О. Єщенка. – Умань, 2018. – 74 с.: іл.
 5. Накльока Ю.І., Усик С.В., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Новак А.В., Борисенко В.В., Коваль Г.В., Калієвська І.А., Єщенко В.О. Основи наукових досліджень. Методичні поради до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 201 «Агрономія» / Умань: УНУС, 2018. – 16с.
 6. Новак А.В., Новак Ю.В., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Накльока Ю.І., Усик С.В., Борисенко В.В., Калієвська І.А., Коваль Г.В. Агрометеорологія: Робочий зошит для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальність 201 «Агрономія» / За ред. А.П. Бутила, В.О. Єщенка, Ю.Ф. Терещенка. – Умань, 2018. – 36 с.
 7. Новак А.В., Новак Ю.В., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Накльока Ю.І., Усик С.В., Борисенко В.В., Калієвська І.А., Коваль Г.В. Агрометеорологія: Контрольна робота для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальність 201 «Агрономія» / За ред. А.П. Бутила, В.О. Єщенка, Ю.Ф. Терещенка. – Умань, 2018. – 20 с.
 8. Усик С.В., Накльока Ю.І., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Новак А.В., Борисенко В.В., Коваль Г.В., Калієвська І.А. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи наукових досліджень в агрономії». ОС бакалавр спеціальності 201 «Агрономія» / Умань: УНУС, 2019. – 16 с.
 9. Усик С.В., Накльока Ю.І., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Новак А.В., Борисенко В.В., Коваль Г.В., Калієвська І.А. Методичні вказівки з проведення навчальної практики з дисципліни «Основи наукових досліджень в агрономії». ОС бакалавр спеціальності 201 «Агрономія» / Умань: УНУС, 2019. – 6 с.
 10. Усик С.В., Накльока Ю.І., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Новак А.В., Борисенко В.В., Коваль Г.В., Калієвська І.А. Методичні поради до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для  студентів заочної форми навчання  з дисципліни «Основи наукових досліджень в агрономії» ОС бакалавр спеціальності 201 «Агрономія» / Умань: УНУС, 2019. – 16 с.
 11. Єщенко В.О., Карнаух О.Б., Накльока Ю.І., Новак А.В., Усик С.В., Коваль Г.В., Методичні поради до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Землеробство» ОС бакалавр спеціальності 201 «Агрономія» / Умань: УНУС, 2019. – 16 с.
 12. Накльока Ю.І., Усик С.В., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Новак А.В., Борисенко В.В., Коваль Г.В., Калієвська І.А. «Основи наукових досліджень в плодівництві і виноградарстві» Методичні поради для виконання лабораторних занять студентами ОС бакалавр спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» / Умань: УНУС, 2019. – 36 с.
 13. Накльока Ю.І., Усик С.В., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Новак А.В., Борисенко В.В., Коваль Г.В., Калієвська І.А., Єщенко В.О. «Основи наукових досліджень в плодівництві і виноградарстві» Методичні поради до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для  студентів заочної форми навчання зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» / Умань: УНУС, 2019. – 20 с.
 14. Накльока Ю.І., Усик С.В., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Новак А.В., Борисенко В.В., Коваль Г.В., Калієвська І.А. «Основи наукових досліджень в захисті рослин» Методичні поради для виконання лабораторних занять студентами ОС бакалавр зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / Умань: УНУС, 2019. – 36 с.
 15. Єщенко В.О., Копитко П.Г., Калієвський М.В., Карнаух О.Б., Накльока Ю.І., Усик С.В., Коваль Г.В. Бур’яни та боротьба з ними: Навчальний посібник з гербології. За ред. В.О. Єщенка, Вінниця: ФОП Рогальська О.І., 2019. 156 с.
 16. Захист рослин. Терміни і поняття: Навчальний Посібник / Ж.П. Шевченко, І.І. Мостов’як та ін. За ред.. Ж.П. Шевченко та І.І. Мостов’яка. – Умань.: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. – 408 с.
 17. Єщенко В.О., Копитко П.Г., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Накльока Ю.І., Новак А.В., Усик С.В., Коваль Г.В. Сівозміни в Лісостепу України.За ред. В.О. Єщенка. Вінниця, ФОП Рогальська О.І., 2020. 188 с.
 18. Усик С.В., Накльока Ю.І., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Новак А.В., Коваль Г.В., Борисенко В.В. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи наукових досліджень в агрономії» ОС бакалавр спеціальності 201 «Агрономія» Умань: УНУС, 2020. 16 с.
 19. Усик С.В., Накльока Ю.І., Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Новак А.В., Коваль Г.В., Борисенко В.В. Основи наукових досліджень в агрономії: Методичні поради до вивчення дисципліни та виконання самостійних завдань студентами заочної форми навчання здобувачів вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» Умань: УНУС, 2020. 9 с.